Print
Category: โควิค-19
Hits: 36

คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ทุติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ ตะติยัมปิ พุทธะมะหามะณีระตะนะปะฏิมากะรัง ปูเชมิ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มะหาเตโช เจวะ มะหาปัญโญ จะ มะหาโภโค จะ มะหายะโส จะ ภะวันตุ เม นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

(หรือ วาละลุกัง สังวาตังวา)

 

ขอให้ใจท่านลุงตู่ ใจท่านณัฐพลเข็มแข็งดังเหล็กเกล้าผสมความอ่อนโยน..............นำพาลูกๆหลานๆไทยก้าวข้ามความวุ่นวาย

สวดภาวนาพระคาถาบทนี้เมื่อท่านท้อแท้.........

 

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สยามะเทวาธิราชา เทวาติเทวา มหิทธิกา

เทยยรัฏฐัง อนุรักขันตุ อาโรคะเยเนะ สุเขนะ จะ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

สยามะเทวานุภาเวนะ สยามะเทวะเตชะสา

ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุ จุปัททะวา

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต

ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

สะตะวัสสา จะ อายุ จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม

----------------------------------------------

#คำแปล คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช เป็นจอมเทวดา ยิ่งใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย ทรงมี มหิทธิฤทธิ์

ขอจงอภิบาลรักษาประเทศไทยโดยให้ปราศจากโรคาพาธ

อุปัทวะอันตรายความพินาศทั้งหลาย

ขอให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุข โดยประการทั้งปวง

ด้วยอำนาจสัจจะวาจาที่อ้างถึงพระสยามเทวาธิราชนี้

ขอจงประทานความสุขสวัสดี จงบังเกิดแก่ประเทศไทยด้วยประการทั้งปวง

ด้วยอานุภาพพระสยามเทวาธิราชและเดชพระสยามเทวาธิราช

ขอจงขจัดทุกข์ โรคภัย ความโศก ศัตรู อุปัทวะ และอันตรายมิใช่น้อย ให้พินาศไปโดยไม่เหลือ

ขอชัยชนะความสำเร็จแห่งกิจการ

ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข

กำลัง ศรี อายุ วรรณะ โภคสมบัติ ความเจริญ และยศ มีอายุยืน

ความสำเร็จแห่งกิจการงานในความเป็นอยู่ จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ฯ