แบบประเมินออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์ (0)

แบบวัดความพึงพอใจด้วยชุดการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน วิธีสอนแบบร่วมมือ
แบบการประเมินชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)
   
  แบบบันทึกการสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคล
   
  แบบประเมินพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน
   
  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการสอน
   
  แบบการประเมินชิ้นงาน
   
  แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
   
  แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
   
  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการจัดการเรียนรู้
   
  แบบประเมินทักษะการทำงานกลุ่ม
   
  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นกลุ่ม
   
  แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่มซึ่งประเมินโดยนักเรียนเป็นรายบุคคล
   
  แบบสังเกตทักษะการทำงานกลุ่ม